დამკვეთები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსტა და ეკონომიკის სამინისტრო

საქართველოს მთის კურორტები

მეტრა დეველოპმენტი

მუნიცაპალური განვითარების ფონდი