არქიტექტურა

არქიტექტურა

NCD-ს არქიტექტორთა გამოცდილი გუნდი, მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესიონალებითაა დაკომპლექტებული, გუნდი არქიტექტურის სფეროში მაღალ სტანდარტებს ნერგავს და იყენებს ინოვაციურ და თანამედროვე მიდგომებს.

ჩვენი სტუდია დამკვეთს სთავაზობს სრულ საპროექტო მომსახურებას, რაც თავისთავად მოიცავს კონსტრუქციების, წყალმომარაგება-კანალიზაციის, ელექტრომომარაგების, გათბობა-ვენტილაციის პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

ასევე შენობა-ნაგებობათა საინჟინრო-ტექნიკურ ექსპერტიზას და სამშენებლო პროცესის დაგეგმვას, საავტორო ზედამხედველობის განხორციელებას და დამკვეთის ინტერესების წარდგენას სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციებთან.